Advance search

บ้านกล้วยแพะ

ชุมชนที่เกิดจากการแสวงหาที่ทำกินใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ และการตั้งชุมชนบนพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

หมู่ที่ 2
กล้วยแพะ
กล้วยแพะ
เมืองลำปาง
ลำปาง
กฤษฎา อุ่นลาวรรณ
9 ก.พ. 2024
กฤษฎา อุ่นลาวรรณ
9 ก.พ. 2024
บ้านกล้วยแพะ

บริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นบริเณเนินป่าแพะ ประกอบกับเป็นชุมชนที่แยกตัวออกมาจากชุมชนบ้านกล้วยหลวง จึงได้ตั้งชื่อชุมชนใหม่ว่า "บ้านกล้วยแพะ"


ชุมชนที่เกิดจากการแสวงหาที่ทำกินใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ และการตั้งชุมชนบนพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

กล้วยแพะ
หมู่ที่ 2
กล้วยแพะ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร. 0-5422-5967
18.20466986604512
99.48948565020774
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การก่อตั้งชุมชนบ้านกล้วยแพะ เริ่มต้นจากมีครอบครัวชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ได้ออกมาทำกินอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาซึ่งเป็นที่เนินป่าแพะ คือ ป่าละเมาะที่มีแต่ไม้พุ่มเตี้ย ไม่มีไม้ใหญ่ ปกคลุมพื้นที่ลาดเอียงเหมือนหลังเต่ามีที่ราบลุ่มล้อมรอบ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านกล้วย หลวง ด้วยอุปนิสัยของชาวไทลื้อที่รักความสงบ สันโดษ ขยันทำมาหากิน จึงได้แยกออกมาตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่ บริเวณเนินป่าแพะ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านกล้วยแพะ” จากนั้นได้แยกมาสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้น ในปี พ.ศ. 2424 ชื่อ “วัดม่อนธาตุ” ซึ่งหมายถึง วัดที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูง คือ อยู่บนดอยซึ่งภาษาเหนือ เรียกว่า ม่อน โดยได้จัดตั้งชุมชนบ้านกล้วยแพะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544

ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านกล้วยแพะมีพื้นที่ 10.9 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 10.8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลำปาง ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร สภาพทั่วไปพื้นที่ราบสลับเนิน เป็นป่าแพะ ป่าละเมาะ ต้นไม้ขนานเล็ก มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ทางการเกษตรสำหรับทำนา ทำสวนอยู่ในเขตชลประทาน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ

ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 652 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,957 คน แยกเป็น ชาย 955 คน และหญิง 1,002 คน

ไทลื้อ

ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประชากรในชุมชนมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 • อาชีพ เกษตรกรรม จำนวน 241 ครัวเรือน 
 • อาชีพ ค้าขาย จำนวน 60 ครัวเรือน 
 • อาชีพ รับจ้างทั่วไป จำนวน 234 ครัวเรือน 
 • อาชีพ พนักงานบริษัท จำนวน 54 ครัวเรือน 
 • อาชีพ รับราชการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 ครัวเรือน
 • อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 45 ครัวเรือน 

บ้านกล้วยแพะมีการรวมกลุ่มสังคมของสมาชิกในชุมชน ดังนี้

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ
 • กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยแพะ
 • กลุ่ม อสม. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

กำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
กำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

ทุนเศรษฐกิจ 

 • กองทุนในหมู่บ้าน มีจำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนหมู่บ้านฯ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ มีงบประมาณ 1,500,000 บาท

ทุนกายภาพ

 • แหล่งน้ำตามธรรมชาติ บ่อน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง
 • แหล่งน้ำที่สร้างข้น บ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง สระน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ทุนวัฒนธรรม

 • วัดม่อนธาตุ/วัดบ้านกล้วยแพะ
กำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

จุดแข็ง

 • คนในชุมชนประกอบอาชีพค้าขายกระเทียมสร้างรายได้
 • มีแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ 
 • มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออม

จุดอ่อน

 •  ชุมชนไม่มีรายได้เสริม
 • ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพที่เพียงพอ ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากที่อื่น 

จุดแข็ง

 • ชุมชนมีการพัฒนาในวันสำคัญต่าง ๆ ช่วยเหลือกันทุกฝ่าย
 • มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
 • มีคณะกรรมการคอยดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน 

จุดอ่อน

 • ไม่มีกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน 
 • เยาวชนไม่ให้ความสำคัญของประเพณี 
 • ปัญหายาเสพติด
 • ชุมชนมีพื้นที่กว้างการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอาจไม่ทั่วถึง


จุดแข็ง

 •  เส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย 
 • มีระบบสาธารณูปโภค 
 • การสื่อสารโทรคมนาคมมีเสถียรภาพ

จุดอ่อน

 • ระบบประปาไม่เพียงพอสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • ถนนในชุมชนชำรุดเสียหาย

จุดแข็ง

 • มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ 
 • มีการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
 • มีป่าชุมชน 

จุดอ่อน

 • ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ และช่วยกันดูแลทรัพยากรภายในชุมชน
 • แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคมีไม่เพียงพอ 
กำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร. (2566). ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง. จาก https://www.kelangnakorn.go.th/

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร. (2566). ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง. จาก https://www.kelangnakorn.go.th/